Antimobbestrategi

Formål med en mobbestrategi:

Vi vil styrke og fremme trivsel i såvel institution som skoledelen. Alle børn og elever på Privatskolen Nakskov skal have en god dag og styrkes i deres nysgerrighed og lyst til at lære og blive undervist.

Antimobbe-strategien skal understøtte skolens værdigrundlag og øge fokus på forebyggelse af mobning blandt børn. Både børn/elever, personale, skolebestyrelse, ledelse samt forældre inddrages i den kommende proces og fælles har alle et ansvar for løfte opgaven.

Målsætninger:

 • Nul tolerance af mobning på Privatskolen i Nakskov.
 • At eleverne omgås hinanden med respekt – store som små.
 • At øge trivslen på skolen.


Definition af mobning:

Mobning er, når en person regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis udsætter en anden person for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.

Definition af digital mobning:
Når en person på de sociale medier regelmæssigt – eller gentagne gange på grov vis udsætter en eller flere personer for chikane via et eller flere medier. Det kan være i form af beskeder eller videoklip.

Forebyggelse – Hvad vil vi gøre for at forebygge mobning:

Ledelse:
At sikre at der bliver arbejdet med trivsel i hele organisationen.

Personale:
At der handles på eventuel mistanke om mobning.
At der handles på en eventuel henvendelse fra enten elev eller forældre om mobning.

Elever:
At eleverne arbejder med trivsel.
At eleverne tager ansvar for hinanden i klassefællesskabet samt deres egen rolle i fællesskabet.

Forældre:
At forældrene dagligt taler med sit barn om skoledagen.
At forældrene henvender sig til skolen ved mistanke om mobning.
At forældrene er loyale over for deres barns klassekammerater, forældre samt skolen i deres tilgang og handling ved mistanke eller kendskab til mobning.

Forebyggelse – Hvad vil vi gøre for at forebygge digital mobning:

Ledelse:
At sikre at der bliver arbejdet med trivsel i hele organisationen.

Personale:
At der handles på eventuel mistanke om mobning
At der handles på en eventuel henvendelse fra enten elev eller forældre vedr. mobning

Elever:
At eleverne reagerer på evt. mobning og henvender sig til en voksen.

Forældre:
At forældrene reagerer på evt. mobning og henvender sig til skolen, andre forældre eller andre relevante voksne.

Hvordan griber vi ind, når vi oplever mobning:

Ledelse:
Sikre og indgår i de enkelte forløb efter behov og ønske fra klasselærerne.

Personale:
Mulighed for at benytte skolens trivselspædagog.
Kontakter forældrene til de involverende elever.
Indkalder og afholder relevante møder og samtaler.

Elever:
Opsøge og informere en voksen.

Hvem involverer vi, når vi oplever mobning:

Vi vurderer i de enkelte sager hvem og hvilke personer, der er aktuelle at tage kontakt til i de pågældende sager.

Hvordan kan ledelsen aktivt arbejde med at bekæmpe mobning?

 • Ved at fastholde og sikre et fokus på emnet på både fællesmøder samt møder i de mindre teams på skolen.
 • At personalet har fokus på trivsel, og at arbejdet inddrages i årsplanerne på alle klassetrin.
 • Fastholde et vedvarende fokus på trivsel gennem skolebestyrelsen.


Hvordan sikrer vi at antimobbe-strategien er synlig og kendt af alle på uddannelsesinstitutionen?

 • At der arbejdes med trivsel i både institutions- og skoledelen.
 • At der informeres og arbejdes med indhold på SFO-møder, lærermøder, forældremøder, PU, elevrådet

Hvad gør vi, hvis antimobbe-strategien ikke overholdes?

 • Ledelsen evaluerer løbende henover skoleåret tiltag og procedurer.

Handleplan:

Hvad gør lærere/pædagoger?

I en konkret sag kan følgende punkter anvendes.

 • Læreren/pædagogen taler med de børn enkeltvis eller samlet. De involverede taler sammen for at finde en løsning. Der laves en klar handleplan/aftale for det videre forløb.
 • Læreren/pædagogen vurderer om/hvordan forældrene skal kontaktes. Ledelsen og øvrige ansatte omkring klassen orienteres om sagen. Hvis det er i en klasse fra 0.kl.-4.kl. skal skolens SFO også orienteres.
 • Der laves en handleplan for det videre forløb i samarbejde på ledelsen.


Hvad kan du som forældre gøre, hvis du oplever at dit barn bliver mobbet?

 • Spørg ind til dit barns oplevelse. Hvor, hvornår, hvordan og hvem?
 • Hjælp dit barn med nogle redskaber til at håndtere den konkrete situation.
 • Tal pænt om kammerater, forældre, pædagoger og lærere i børnenes påhør.
 • Kontakt dit barns klasselærer eller pædagog.
 • Vær opmærksom på, at jeres fokus er på et barn – skolens fokus er på alles trivsel.

Hvad kan du som elev i klassen gøre?

Hvis du oplever, at en kammerat i din klasse bliver mobbet er det vigtigt, at du ikke ignorerer det og lader som ingenting.

 • Gør hvad du kan for at stoppe mobningen.
 • Fortæl det til en voksen – lærer/pædagog/forældre.