Skolens værdigrundlag

Skolens værdigrundlag

Privatskolen Nakskov er en selvejende institution, hvis formål er at give en undervisning, som kvalitativt står mål med folkeskolens. Derudover drager skolen omsorg for elevernes personlige udvikling og dannelse. Skolens formål er gennem et traditionelt og stimulerende miljø at skabe en arbejdsplads præget af tryghed, tillid og arbejdsglæde for hver enkelt. Gennem undervisning og samarbejde mellem elever, lærere og forældre skal søges:

· at eleverne erhverver sig kundskaber og færdigheder
· at udvikle elevernes individuelle evner
· at opøve eleverne i selvstændigt arbejde, kritisk vurdering og ansvarsfølelse · at sætte fokus på fremmedsprogsundervisningen
· at lære eleverne betydningen af tolerance og respekt for menneskelige værdier
· at eleverne får mulighed for at udfolde sig kreativt


Privatskolen skal være et trygt sted med aktive og engagerede mennesker. Gensidig tillid, åbenhed, humor, demokratisk medleven, forpligtende fællesskab, samarbejde samt respekt og omsorg for den enkelte og hinanden skal være grundlæggende værdier. Skolen søger i sin undervisning at tilvejebringe et højt fagligt niveau, således at eleverne er rustet til at varetage de opgaver og udfordringer, de vil møde i deres fremtidige liv. Ved at kræve elevernes aktive deltagelse og give dem mulighed for indflydelse på egen situation i og omkring undervisningen, vil man opnå ansvarlige elever, der lærer at tage ansvar for egen læring, sætte egne mål og vurdere egen indsats.
Sammen med en veluddannet og engageret lærerstab samt aktive og medlevende forældre, som tager medansvar for deres barns skolegang, forventer skolen at opnå de bedste resultater både menneskeligt og fagligt. Faglighed Skolens virksomhed bygger primært på faglighed, idet det er målet at bibringe eleverne omfattende viden, gode arbejdsmetoder og færdigheder inden for de centrale stofområder samt indføre dem i en analytisk og kritisk tænkemåde.


Skolen anser dokumentation af den indlærte viden i forbindelse med prøveaflæggelse som hensigtsmæssig og nødvendig. Således opretholder skolen kravet til eleverne om obligatorisk deltagelse i termins- og årsprøver samt forudsætter, at alle elever aflægger Folkeskolens Afgangsprøver. Således fremstår begrebet faglighed, defineret som en beskæftigelse med videnskabsfag, hvor omfattende viden og kendskab til de faglige sammenhænge bibringes eleverne, som et af de mest centrale begreber i skolens målsætning. Faglige sammenhænge og arbejdsformer Det er opgaven at give eleverne et overblik og en forståelse for sammenhængen i det faglige stof inden for det enkelte fag og i samspillet mellem disse. Billedlig talt kan man betragte den faglige sammenhæng og progression som et langt stykke tov, hvorpå man under-tiden binder ”faglige knuder”.
Dette sker igennem aktiviteter og forskellige undervisningsmetoder, som f.eks. tematisk og tværfaglig undervisning samt gennemførelse af forskellige projektundervisnings- og kursusforløb samt ekskursioner, lejrskoler m.m. Således inddrages elevernes naturlige trang til fordybelse, udfordring og udforskning på eget initiativ i læringsprocessen, ligesom elevernes selvstændige arbejdsform herigennem styrkes.
Det er dog læreren, der er den styrende, ligesom det af samme grund også er læreren, der forestår planlægningen af undervisningen, idet det dog progressivt tilstræbes, at eleverne inddrages i

planlægningen, hvor det er hensigtsmæssigt. Der hersker metodefrihed i den udstrækning, at metoden ikke strider mod skolens overordnede målsætning. For at leve op til kravet om en høj grad af faglighed planlægges undervisningen bl.a. med henblik på valg af arbejdsform ud fra ønsket om at opnå en så stor
udnyttelse af undervisningstiden som mulig. Denne holdning præger i høj grad også planlægning og gennemførelse af ekskursioner samt udvælgelse og anvendelse af undervisningsmaterialer.

Skolen tilstræber den bedst mulige udnyttelse af undervisningstiden og ønsker at vænne eleverne til at planlægge og arbejde selvstændigt. Et af midlerne til at opnå dette mål er elevernes hjemmearbejde. For at skabe et optimalt læringsmiljø er det et mål i det sociale arbejde med eleverne at skabe tryghed i klassen og selvværd hos den enkelte, ligesom der arbejdes på at skabe en fællesskabsfølelse blandt eleverne. Eleverne forudsættes derfor at deltage i de af skolen fastlagte fællesaktiviteter som f.eks. morgensang, juleafslutninger, idrætsarrangementer og musiske fælles-aktiviteter m.m., for derved også at bibringe dem kulturelle værdier og almen dannelse. Gensidige forventninger.


Privatskolen Nakskov er kendt for at stille store krav til såvel elevernes faglige engagement og arbejdsindsats, som til deres sociale adfærd. Der følges derfor hele tiden op på elevernes arbejde, idet målet til stadighed er at udvikle den enkelte elev så langt, som det er muligt. Forældrene har hovedansvaret for barnets dannelse og drager omsorg for, at barnet er parat til at deltage i undervisningen og de pædagogiske aktiviteter. Forældrene skal ligeledes i det daglige yde den nødvendige støtte i forbindelse med deres barns skolearbejde. Konkret kan det udtrykkes ved, at det forudsættes, at den enkelte elev.


· møder udhvilet, mæt og velsoigneret i skolen samt i en for barnet passende og ikke udfordrende påklædning
· møder til tiden
· møder med en skoletaske, der indeholder det fornødne til dagens arbejde herunder også idrætstøj
· møder med en madpakke
· møder forberedt til undervisningen
· er bevidst om, at man skal behandle andre mennesker pænt og respektfuldt
· er bevidst om, at man skal behandle skolens og andres ejendom pænt
· er i stand til at opføre sig ordentligt i timerne.


Som det vil fremgå af disse forventninger, stilles der på det sociale område store krav til det enkelte hjem. I forbindelse med denne del af det pædagogiske arbejde er det opgaven at lære eleverne at begå sig i denne verden og at skabe almindelig og naturlig respekt for hinanden samt forståelse for de menneskelige forskelligheder m.h.t. værdier, holdninger, baggrunde, evner m.v. samt at lære dem de nødvendige spilleregler i den sammenhæng. Skolen lægger vægt på et reelt samarbejde med forældrene. Et samarbejde som bygger på gensidig tillid, åbenhed, forståelse og respekt for hinandens roller og situation. Samarbejdet omfatter såvel faglige, sociale og følelsesmæssige sider af det enkeltes barns skolegang – samt fællesskabet og ansvaret for skolens liv.


Forældrene vil altid blive kontaktet enten via Skoleintra eller telefonisk i tilfælde, hvor elevernes engagement, adfærd eller arbejdsindsats ikke lever op til det acceptable. Mobning i eller uden for skolen tolereres ikke, ligesom der af eleverne forventes høflighed og respekt over for såvel voksne som kammerater, et pænt sprog, hjælpsomhed, hensynsfuldhed samt loyalitet og respekt over for skolen og

dens værdigrundlag. Målet er således også, at skolen værdigrundlag vil præge elevernes adfærd uden for skolen.
Skolen forventer, at forældrene vælger skolen på baggrund af det udmeldte værdigrundlag, og at
forældrene til enhver tid holder sig orienteret og bakker op om barnets aktiviteter i skolen.


Forældrene kan forvente af skolens lærere, at de ”vil” eleverne. At de møder op med oprigtig interesse og engagement, følger med i udviklingen inden for deres fag og dermed skaber udvikling og fornyelse i undervisningen. At de i det daglige optræder som rollemodeller for eleverne med skolens værdigrundlag i mente.