Procedure for sorg og kriser

Sorg/kriseplan

Alvorlig sygdom, kaossituation, skilsmisse, omsorgssvigt, vold, misbrug

Når skolen, vuggestue/børnehave eller SFO bliver opmærksom på hændelsen, orienteres elevens lærere, SFO og eller børnehave/vuggestue samt skolens ledelse.

 • Hvad er problemet?
 • Hvordan kan skolen hjælpe?
 • Hvem skal orienteres – efter snak med eleven?
 • Hvor megen hjælp ønskes fra skolen?
 • Husk opfølgning, der kan komme reaktion senere!

Når et barn mister en pårørende i nærmeste familie eller en anden, som står dem nær

Børn får tidligt kontakt til andre mennesker. Det er naturligt at regne med, at børn også vil kunne reagere stærkt, hvis mennesker, som står dem nær, forsvinder eller dør.

Det kan handle om:

 • Bedsteforældre, venner etc.
 • Vær opmærksom på skilsmissebørn
 • Vær opmærksom på, at der kan komme sene reaktioner på det skete

 

Når skolen eller klasselæreren bliver bekendt med hændelsen:

 • Hvem drejer det sig om?
 • Hvornår og hvordan er det sket?
 • Hvem ønsker eleven skal orienteres – øvrige lærere og klassekammerater?
 • Skal der seddel med hjem?
 • Hvor megen hjælp ønsker eleven fra skolen?

 

Enesamtaler

Klasselæreren eller kontaktpædagogen kan have enesamtaler med eleven.

 • Vær god til at lytte
 • Det er vigtigt, at eleven har en på skolen til at tale med om sin sorg
 • Hjemmet holdes orienteret, således at forældrene ved, at skolen prøver at hjælpe deres barn i sorgen

Når et barn mister en forælder eller en søskende

Den person, der først får kendskab til hændelsen, giver med det samme besked til klasselæreren, SFO og skolens ledelse:

 • Ledelsen orienterer elevens øvrige lærere og SFO
 • Klasselæreren orienterer elevens klassekammerater. Forbered kammeraterne på, at eleven er mere sårbar i den kommende tid
 • Klasselæreren sender seddel med hjem til alle elever i klassen

 

Klasselæreren kontakter hjemmet – det er betryggende for forældrene at vide, at skolen prøver at hjælpe deres barn – er der noget, forældrene ønsker, der skal siges på skolen?

 • Det er vigtigt, at eleven har en person på skolen til at tale med om sin sorg
 • Vær opmærksom på om der er oplysninger, der ikke må videregives?

 

Overvej

 • Hvordan skal eleven vende tilbage til klassen?
 • Hvordan skal kammeraterne forholde sig, når den berørte elev kommer tilbage?

 

Begravelsesdagen

 • Der kan evt. afholdes klassemøde om morgenen på begravelsesdagen over emnet begravelse
 • Klassens lærere, kontaktpædagog og skolens ledelse kan evt. deltage i begravelsen
 • Kontoret sørger for, at der sendes blomster til begravelsen

Når en ansat mister en pårørende i nærmeste familie

Den person, der først får kendskab til hændelsen, giver hurtigst muligt besked til skolens ledelse.

 • Ledelsen kontakter den ansatte –
  • evt. besøg – Er der noget, den ansatte ønsker vi kan gøre?
  • Hvordan ønsker den ansatte, at kollegerne orienteres?
 • Kollegerne orienteres
 • Kontoret sørger for at der sendes blomster 
 • Kolleger og skolens ledelse kan evt. deltage i begravelsen

Når skolen eller vuggestue/børnehaven mister et barn

Den person, der først får kendskab til hændelsen, giver hurtigst muligt besked til klasselæreren og skolens ledelse.

 • Ledelsen giver besked til barnets primære voksne
 • Ledelsen giver besked til evt. søskendes klasselærere
 • Ledelsen sørger for, at klassens elever får brev med hjem
 • Ledelsen orienterer skolens øvrige personale om dødsfaldet
 • Ledelsen orienterer skolebestyrelsens formand
 • Klasselæreren eller kontaktpædagogen tager kontakt til hjemmet for præcist at få kendskab til hændelsen
  • Er der oplysninger, familien ikke ønsker viderebragt?
  • Hvad kan skolen hjælpe med?
 • Pedellen sørger for, at der flages på halv
 • Pedellen sørger for, at der flages på halv på begravelsesdagen
 • Klassens elever får mulighed for at deltage i begravelsen evt. sammen med egne forældre
 • Kontoret sørger for, at klassen/stuen og skolen sender blomster til begravelsen
 • Klasselæreren/pædagogerne sørger for opfølgning med de andre børn – evt. besøg ved graven.
 • Klasselæreren/kontaktpædagogen og skolens ledelse kan evt. aftale, at der arrangeres et efterfølgende foredrag for forældrene om børns sorgreaktioner.

 

For skolen:

 • Klasselæreren fortæller eleverne i klassen om forløbet – klasselæreren er i klassen, når eleverne kommer, man taler grundigt om, hvad der er sket; eleverne skal have lov til at snakke om deres døde klassekammerat – det kan være en god ide at lade eleverne lave materiale om den døde til forældrene – breve, digte, tegninger e.l.
 • Klasselæreren kan evt. kontakte præsten, med henblik på at komme i klassen for at fortælle om begravelsen
 • Klasselærer og ledelse træffer i fællesskab beslutning om eleverne skal sendes hjem, i givet fald om forældrene skal kontaktes
 • Klasselærerne i de øvrige klasser orienterer alle skolens elever om dødsfaldet

For vuggestue/børnehave:

 • Barnets lærere/pædagoger og ledelsen deltager i begravelsen med mindre forældre ikke ønsker det.

Hvis dødsfaldet sker i en ferie

Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter skolens ledelse, klasselæreren og kontaktpædagogen. Ledelsen drager omsorg for det videre forløb.

Skolens ledelse orienterer medarbejderne og klasserne første dag efter ferien om forløbet.

Privatskolen mister en ansat

Den person, der først får kendskab til hændelsen, giver hurtigst muligt besked til skolens ledelse.

 • Ledelsen (evt. sammen med en nær kollega) tager kontakt til afdødes familie, som får mulighed for at fremkomme med ønske om, hvad der skal orienteres om på skolen .
 • Ledelsen sørger for, at kolleger orienteres hurtigst muligt – evt. via skoleintra.
 • Ledelsen samler hele personalet til fælles orientering.
 • Skolens ansatte får mulighed for at mindes afdøde.
 • Ledelsen informerer om, hvordan dagen vil komme til at forløbealle informationer skal være klare og præcise for at undgå misforståelser.
 • Ansatte, der rammes specielt hårdt, får mulighed for at fritages for undervisning resten af dagen – ansatte kan evt. tilbydes FALCK HEALTH CARE.
 • Klasselærerne orienterer alle skolens elever om dødsfaldet – der gives brev med hjem skrevet af ledelsen.
 • Pedellen sørger for, at der flages på halv på selve dødsdagen.
 • Alle ansatte får mulighed for at deltage i begravelsen – medmindre familien frabedes sig.
 • Kontoret sørger for, at der sendes blomster på dødsdagen såvel som på begravelsesdagen.
 • Pedellen sørger for, at der flages på halv på begravelsesdagen.
 • Ledelsen orienterer skolebestyrelsen.

Alvorlig ulykke i skoletiden

 • Ledelsen orienteres straks om ulykkens omfang.
 • Ledelsen kontakter hjemmet.
 • Ledelsen kontakter, orienterer klassens/vuggestue/børnehavens forældre.
 • Ledelsen informerer hele skolen om hændelsesforløbet.
 • Ledelsen tilkalder ressource personer, der orienteres og tilknyttes klassen
 • Er der nogen offentlige myndigheder, der skal orienteres – forvaltning, arbejdstilsyn eller andre?
 • Ledelsen orienterer kollegiale støttepersoner og tilkalder krisehjælp – psykolog, præst, andre.
 • Klasselæreren eller ledelsen tager evt. på besøg på hospitalet eller i hjemmet.
 • Ledelsen orienterer skolebestyrelsens formand.

Opfølgning

Det er klasselærerne og primærpædagogerne, der har ansvaret for, at eleven bliver modtaget godt, når barnet helst så hurtigt som muligt efter dødsfaldet og begravelsen kommer tilbage.

Det er klasselærerne og pædagogernes opgave at sørge for, at klassens øvrige elever/de andre børn på stuen får en ordentlig snak om det, der er sket. Hvis klasselæreren eller pædagogen ikke kan klare det, må han/hun sørge for, at en anden person med nær tilknytning til børnegruppen kan gøre det.

Det er vigtigt, at klassens øvrige lærere samt de andre pædagoger viser, at de ved, hvad der er sket.

Hvis man ved, at elever har været udsat for specielle situationer, skal man over for det barn være opmærksom på sorgreaktioner – hos nogle kommer reaktionerne hurtigt, hos andre kan der gå længere tid.

Reaktionerne kan fx være:

 • faglige problemer
 • indadvendthed
 • aggressivitet
 • holder op med at lege
 • overdreven ængstelighed
 • pessimisme

 

Endvidere bør kolleger til den eller de klasselærere eller pædagoger, der har været igennem en omsorgsbearbejdning være opmærksom over for kollegaen, så vedkommende også får mulighed for at få bearbejdet sine følelser.

Det er lederens opgave at sammensætte den gruppe medarbejdere som er ansvarlig for, at omsorgsplanen bliver overholdt.

Nyttige telefonnumre

Kontoret 54920100

 • Privatskolen Nakskovs ledelse Henrik Christensen 54920100/29908722
 • Anette Borggaard 54920100/26741408
 • Stine Skjødt Larsen 54920100/51642121
 • Patrick Johansen 54920426/28742579
 • Administration Dorte S. Sørensen/Mette Zoffmann 54920100
 • Skolebestyrelsesformand Johnny Ottosen 22874942
 • Præst Janne Svensson 54948019
 • TR FSL Anni Carlson 26144762
 • TR BUPL Anja Skude Larsen 26838627
 • AMR skolen Jens Kristiansen 25139751
 • AMR Vuggestue/børnehave Helle Mau 30528107

 

Revideret 2024.