Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Den Selvejende Institution PRIVATSKOLEN NAKSKOV

§ 1 Skolens navn, adresse, hjemsted og status:

Stk. 1:

Skolens navn er Den Selvejende Institution Privatskolen Nakskov.
Ved anvendelse af ordet ”skole” eller ”skolen” i nedenstående vedtægter forstås den samlede institution ”Privatskolen Nakskov”, herunder vuggestue, børnehave, SFO og skole, medmindre andet er anført.
Skolen er oprettet den 1. april 1967.

Stk. 2:

Skolens hjemsted er Lolland Kommune.

Stk. 3:

Skolen driver virksomhed fra adressen Nørrevold 30, 4900 Nakskov.

Stk. 4:

Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig.

Skolen har CVR nr. 36780517.

§ 2 Skolens formål:

Stk. 1:

Skolens formål er at drive grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler, private grundskoler m.v.. Privatskolen Nakskov kan udover grundskole ligeledes drive børnehave og vuggestue iht. Lov om friskoler m.v §36a

Stk. 2:

Skolen skal give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3:

Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 4:

Det er endvidere skolens formål at drive virksomhed på følgende grundlag:

– At eleverne erhverver sig kundskaber og færdigheder,

– at udvikle elevernes individuelle evner,

– at opøve eleverne i selvstændigt arbejde, kritisk vurdering og ansvarsfølelse,

– at sætte fokus på fremmedsprogundervisning,

– at lære eleverne betydningen af tolerance og respekt for menneskelige værdier,

– at eleverne får mulighed for at udfolde sig kreativt.

§ 3 Skolens bestyrelse og leder:

Stk. 1:

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltning af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2:

Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen.

Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3:

Privatskolen Nakskovs bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf de 6 vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen) ved skolens generalforsamling, efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Der vælges hvert år 3 medlemmer for en to årig periode. Genvalg kan finde sted.

Der vælges hvert år 2 suppleanter for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Begge suppleanter skal være forældre til elever på skolen.
Som 7. Medlem indtræder forældrerådsformanden for Privatskolens Børnehave og vuggestue, på første møde efter ordinær generalforsamling.

Stk. 4:

Skolens leder, og andre ansatte ved skolen, samt elever, kan ikke være medlemmer af bestyrelsen, og kan kun deltage i valg til bestyrelsen, når de samtidig er forældre til elever på skolen.

Ægtefælle/samlever til ansatte ved skolen kan ligeledes ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5:

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden.

Stk. 6:

Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 7:

Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jfr. § 11, stk. 2 i Lov om
Ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 8:

Skolens bestyrelse kan beslutte, at skolens ledelse dvs. skolens leder, viceskoleleder, evt. afdelingsleder, samt en repræsentant for de ansatte, kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

Stk. 9:

Bestyrelsesmedlemmerne er ikke, ved udøvelsen af bestyrelseshvervet, undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen.

Stk. 10:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 11:

Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR
med bopæl i Danmark.

Stk. 12:

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 13:

Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Skolen kan udbetale kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer efter de til enhver tid gældende regler herfor.

Stk. 14:

Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 6 i Lov om Friskoler og Private Grundskoler m.v. og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 15:

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældende resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 16:

For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder iøvrigt bestemmelserne i Forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v..

Stk. 17:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra de nedenfor i stk. 21 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom, jf. § 8 stk 2.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev.

Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 18:

Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger.

Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført afvigende mening til protokol. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 19:

Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Stk. 20:

Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk. 21:

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 22:

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen, børnehave og vuggestue samt træffer beslutning om et hvert andet overordnet spørgsmål om skolen.

§ 4 Forældrekredsen:

Stk. 1:

Forældrekredsen består af forældre med myndighed over børn på Privatskolen Nakskov.

Stk. 2:

Forældrenes rettigheder efter vedtægten og loven tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven. Skolen kan anse den, der har eleven i pleje, for bemyndiget til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne, dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 3:

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen vælger den eller de tilsynsførende og fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. Lov om Friskoler og Private Grundskoler m.v..

Stk. 4:

Ved personligt fremmøde på generalforsamlingen har medlemmer af forældrekredsen ret til at afgive stemme.

Stk. 5:

Intet medlem kan afgive mere end én stemme, dog kan der gives skriftlig fuldmagt til person med hvem man deler forældremyndighed med.

§ 5 Generalforsamlingen:

Stk. 1:

Generalforsamlingen består af forældrekredsen ved skolen.

Stk. 2:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april i Nakskov.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindelig brev eller ved anden sikker forsendelsesmåde, herunder digital forsendelse til forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af 1. og 2. suppleant.
6. Valg af tilsynsførende, i henhold til Lov om Friskoler og Private Grundskoler m.v..
7. Indkommende forslag.
8. Eventuelt.

Stk. 3:

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4:

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed – skriftligt, hvis blot et medlem ønsker det – og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Stk. 5:

Der føres en protokol over det, der er vedtaget på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten.

Stk. 6:

Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når mindst fire af bestyrelsens 7 medlemmer, eller mindst 1/3 af forældrekredsens medlemmer, skriftligt kræver det.

Indkaldelsen sker som ved almindelig generalforsamling

Stk. 7:

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 30 dages mellemrum – med almindeligt stemmeflertal.

§ 6 Årsrapport m.v.:

Stk. 1:

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2:

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsrapport for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3:

Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4:

Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til
Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist.

Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 5:

Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Stk. 6:

Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre.

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolen forhold.

Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

§ 7 Skolens drift:

Stk. 1:

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning, herunder skolepenge fra eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning, børnehave og vuggestue, efter Lov om Friskoler og Private Grundskoler m.v., og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2:

Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed tilgode.

Stk. 3:

Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4:

Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue, eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5:

Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen, og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 6:

Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om Friskoler og Private
Grundskoler m.v., og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

§ 8 Tegningsret:

Stk. 1:

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening, eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand

Stk. 2:

Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme, kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3:

Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jfr. dog stk. 4.

Stk. 4:

Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang, og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

§ 9 Ændringer af skolens vedtægt:

Stk. 1:

Bestyrelsen og forældrekredsen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer har kun gyldighed hvis de:

1) Indeholder oplysning om, hvem der er formand og næstformand i bestyrelsen.
2) Er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
3) Angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med læselig skrift, og
4) Er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelse har fundet sted og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af generalforsamlingen.

Stk. 2:

Skolens vedtægt, samt fremtidige vedtægtsændringer, skal godkendes af Undervisningsministeriet for så vidt angår bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

§ 10 Nedlæggelse af skolen:

Stk. 1:

I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse.

Beslutning træffes efter reglen i §3, stk. 17.

Stk. 2:

Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer forældrekredsen beslutning om skolens nedlæggelse.

Til varetagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3:

Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1-4, skal den nedlægges.

Stk. 4:

Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 5:

Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6:

Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der iøvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7:

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8:

Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem Lov om Friskoler og Private Grundskoler m.v..

Stk. 9:

Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes ioverensstemmelse med vedtægterne.

Nærværende vedtægter er opdateret efter den ekstraordinære generalforsamling april/maj 2015 på hvilke § 1 stk.
3, §3 stk. 3.13 og 22, §4 stk. 2, §5 stk. 7 og 8 og §9 stk. 1 blev ændret til nuværende affatning.

Offentliggjort august 2021

Godkendt af undervisningsministeriet 10. juni 1998