Vedtægter for Privatskolens børnehave og vuggestue

Privatinstitution oprettet efter friskolelovens § 36a og dagtilbudslovens § 16

Privatskolens børnehave og vuggestue arbejder ud fra en anerkendende pædagogik.

Det prioriteres højt, at alle børn lærer at passe på hinanden og vise respekt og tolerance for sine medmennesker. Når vi bruger ordet anerkendende, så mener vi, at børnene skal få en fornemmelse af, at de er værdifulde som de er. Alle børn skal lære at tage ansvar for sig selv og for hinanden. Dette fremmes ved, at børnenes selvværd styrkes ved at de oplever sejre i stedet for nederlag. Dermed lærer børnene at turde stole på sig selv. Børnene skal turde stå ved, hvad de mener og turde sige det højt.

 Vi giver børnene kompetencer i at lære at løse konflikter på en god måde. Hvis der opstår gentagende konflikter mellem børnene, vil forældrene bliver informeret og inddraget i løsningen af problemstillingen.

§ 1 Forankring

Stk 1: I henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer har Privatskolen Nakskov indført i sin vedtægt, at Privatskolen kan drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven §36 a og dagtilbudsloven §16. Privatskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som børnehave og vuggestue. Bestyrelsen bliver valgt ud fra skolen forældrekreds.

Valget sker på grundlag af Privatskolens til enhver tid gældende vedtægt, som Under-visningsministeriet har godkendt med udgangspunkt i friskoleloven.

Stk 2: Privatinstitutionens navn er ”Privatskolens børnehave og vuggestue”, hjemmehørende i Lolland Kommune og beliggende Klostergade 22 A, 4900 Nakskov.

§ 2 Formål

Stk 1: Privatskolens børnehave og vuggestue kan modtage børn fra alderen 6 måneder til barnet starter i skole. Privatskolens børnehave og vuggestue tilbyder pasning af op til maksimalt 90 børn fordelt på børnehave og vuggestue.

Stk 2: Daginstitutioner kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af private leverandører
som udliciterede daginstitutioner. Reglerne i denne lov om udliciterede daginstitutioner finder anvendelse for Privatskolens børnehave og vuggestue.

Stk 3: Børnehave og vuggestue opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede og forebyggende tilbud til børn. Privatskolens børnehave og vuggestue har til formål at støtte børnenes udvikling, og lave et miljø der giver tryghed, trivsel og god udvikling.

Målsætningen for børnehavens/vuggestuens pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets
alder og udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt forståelse og samarbejde med forældrene.

Stk 4: Privatskolens børnehave og vuggestue står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse, såfremt forældrene kan tilslutte sig børnehavens/vuggestuens formål og arbejdsmåde. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til barnets opvækst og læring i forhold til medleven i et samfund med frihed og folkestyre.

§ 3 Forældreråd

Stk 1: Privatskolens bestyrelse er børnehavens og vuggestuens øverste myndighed og består af 6 medlemmer, som alle vælges af og blandt forældrene til elever i Privatskolens forældrekreds på skolens årlige generalforsamling.

Stk 2: Privatskolens børnehave og vuggestue vælger et forældreråd, som bl.a. har følgende opgaver:

  • Indstille principper for børnehavens og vuggestuens pædagogiske virksomhed -Indstille forslag til anvendelsen af en nærmere fastsat budgetramme
  • Foretage indstilling i forbindelse med ansættelse af fastansat personale

Forældrerådets funktioner og opgaver vedrører således principper omkring dagligdag og indhold svarende til en forældrebestyrelse i en kommunal børnehave.

Stk 3: Forældrerådet består af 5 medlemmer, som vælges af og blandt forældre til børn i børnehaven og/eller vuggestuen. I forældrerådets møder deltager desuden – uden stemmeret – børnehavelederen og 1 medarbejderrepræsentant valgt blandt det fastansatte pædagogiske personale.

Stk 4: Forældrerådets medlemmer vælges på et forældremøde inden udgangen af april måned. Forældrerådet vælges for en 2 årig periode med mulighed for genvalg. Der vælges desuden 1 suppleant for de forældrevalgte medlemmer. En suppleant indtræder i forældrerådet, når et rådsmedlem udtræder.

Stk 5: Forældremødet indkaldes med minimum 14 dages varsel af det siddende forældreråd ved børnehavelederen. Første gang der afholdes forældremøde med henblik på valg af forældreråd indkalder børnehavelederen hertil.

Stk 6: Hver familie har 1 stemme til valget til forældrerådet. Stemmeberettiget er de forældre, der har forældremyndighed over barnet. Der kan i særlige tilfælde tildeles andre stemmeret f. eks. Plejeforældre.

Stk. 7: Forældre kan kun være medlem af forældrerådet så længe de har børn indskrevet i institutionen. Når dette ikke længere er tilfældet indgår suppleanten for den resterende del af valgperioden. Medarbejdere i vuggestuen, børnehaven og på skolen, er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Stk 8: Medarbejderrepræsentanten vælges på et personalemøde blandt det fastansatte personale for en 2-årig periode. Valget finder sted inden udgangen af februar, umiddelbart før valg til forældrerådet. Desuden vælges der en suppleant for medarbejderrepræsentanten.
Medarbejderrepræsentanten udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, når pågældende har afleveret eller modtaget sin opsigelse. Derefter indtræder suppleanten for den resterende del af valgperioden.

Lederen kan ikke være medarbejderrepræsentant. 

§ 4 Optagelse

Stk 1: Institutionen træffer selv afgørelse om optagelse af børn. Ventelisten står åben for alle børn, også børn med særlige behov.

Stk 2: Ved henvendelse til institutionens kontor udleveres indmeldelsesblanket. Optagelse i institutionen sker på baggrund af anciennitet på venteliste, dog vil børn med søskende i børnehaven og/eller vuggestuen have fortrinsret. Børn optages under hensyntagen til aldersfordelingen i børnehaven.

§ 5 Opsigelse/udmeldelse

Forældre kan opsige institutionspladsen skriftligt med 1 måneds varsel. Opsigelse fra institutionens side kan normalt finde sted ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel. Forinden skal forældre have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse.

§ 6 Ledelse

Stk 1: Den overordnede ledelse af børnehaven/vuggestuen varetages af privatskolens bestyrelse. Denne træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, regler for optagelse i børnehaven, regnskabs- og budgetforhold, løn- og overenskomstforhold, regler for udmeldelse af børn og fastsættelse af forældrebetaling samt opkrævning heraf.

Det er endvidere Privatskolens bestyrelse, som træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud inden for de rammer, der er udstukket i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt.

Stk 2: Lederen af børnehave og vuggestue varetager, under ansvar over for bestyrelse og skolens leder, den daglige ledelse af børnehave og vuggestue.

Stk 3: Lederen af børnehave og vuggestue er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af den pædagogiske lærerplan. Lederen af børnehave og vuggestue skal inddrage forældrerådet og bestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske lærerplan.
Lærerplanen skal godkendes af Lolland Kommune.

Lederen af børnehave og vuggestue er ansvarlig for, i samarbejde med Lolland Kommune, at gennemføre sprogstimulering jf. §4a i folkeskoleloven.

Lederen af børnehave og vuggestue er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen. Børnemiljøvurderingen revideres mindst hvert 3. år. 

§ 7 Tavshedspligt

Bestyrelsesarbejdet og forældrerådsarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt fortsætter efter, at vedkommende er udtrådt af bestyrelsen og forældrerådet. Forældrerådet er forpligtiget til, at orientere nye medlemmer af forældrerådet herom. Det er forældrerådets opgave, at sørge for, at nye medlemmer får kendskab til nærværende vedtægt.

§ 8 Økonomi

Regnskabsåret i Privatskolens børnehave og vuggestue går fra 1. januar til 31. december.
Privatskolens børnehave og vuggestues regnskab føres af skolens bogholder og revideres af skolens statsautoriserede revisor.

§ 9 Tilsyn

Lolland Kommune fører tilsyn med børnehaven og vuggestuen efter reglerne herom.

§ 10 Åbningstider

Stk 1: Børnehave og vuggestue har åbent alle hverdage fra 6.30 – 16.45. Bestyrelsen kan, i samarbejde med lederen og forældrerådet, vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen.

Stk 2: Eventuel beslutning om lukkedage træffes af bestyrelsen efter indstilling fra forældrerådet.

§ 11 Personaleforhold

Stk 1: Lederen i Privatskolens børnehave og vuggestue skal have pædagogisk uddannelse og personalesammensætningen følger i øvrigt som minimum Lolland Kommunes godkendelseskriterier.
Der kan ansættes personer i arbejdsprøvning/jobtræning.

Stk 2: Aftaler om løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem og de faglige organisationer.

Stk 3: Ved ansættelse kan der indhentes referencer fra tidligere arbejdspladser. Der skal indhentes straffeattest og børneattest. Børne- og straffeattest opbevares i personalemappe i institutionen og må ikke udleveres til tredje mand.

Stk 4: Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse. 

§ 12 Hæftelse/ophør

Privatskolens børnehave og vuggestue er ansvarlig for opfyldelse af de krav, som måtte følge af anden lovgivning. Privatskolens børnehave og vuggestue hæfter selv for de aftaler mv. den har indgået, efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Beslutning om opløsning af institutionen tages af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

I tilfælde af privatinstitutionens nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af privatskolens vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som børnehaven skal opfylde.

§ 13 Forældrebetaling

Stk 1: Privatskolens bestyrelse fastsætter forældrebetalingens størrelse ud fra børnehavens/vuggestuens generelle driftsomkostninger, herunder henlægges til vedligeholdelse, sikring af faglig kompetence mv.

Stk 2: Ændring af forældrebetalingens størrelse kan ske med 1 måneds varsel, dog max 2 gange om året.

Stk 3: Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen, samt regler om søskenderabat er også gældende for privatinstitutionen. Det påhviler lederen af privatinstitutionen at gøre forældrene bekendte med reglerne herom.

Vedtaget af institutionsbestyrelsen

Nakskov den 6. juni 2023

bestyrelsen for Privatskolen Nakskov:

Johnny Ottosen, formand

Michael Z. Madsen, næstformand

Camilla Nordstrøm.

Jesper Hansen

Mette Boye Madsen

Charlotte Stampe Holst

Lærke Geisler Johansen