Formandens beretning

Formandens beretning

Velkommen til

Indledningsvis vil jeg lige introducere skolens bestyrelse, og hvem der har været en del af bestyrelsesarbejdet i det forgangne år.

Privatskolen Nakskovs bestyrelse har i skoleåret 2023/24 bestået af følgende: Forældrerepræsentanter:

 • Lærke Geisler (børnehaverepræsentant)
 • Mette Boje Madsen
 • Camilla Nordstrøm
 • Jesper Hansen
 • Charlotte Stampe Holst
 • Michael Zier Madsen (næstformand)
 • Johnny Ottosen (formand) Medarbejderrepræsentant:
 • Anni Carlson

 

Desuden deltager skolens daglige ledelse:

 • Henrik Christensen
 • Anette Borggaard
 • Stine Skjødt Larsen
 • Patrick Johansen
 • Dorte Stokholm i møderne

 

Bestyrelsens opgave er at have det overordnede ansvar for ledelsen af skolen og det økonomiske ansvar. Skolens daglige ledelse har ansvaret for den pædagogiske praksis og den generelle daglige ledelse af skolen.

I nærværende beretning anvender jeg betegnelsen ”skolen”, som både dækker skole, SFO, børnehave og vuggestue på Privatskolen Nakskov.

 

Bestyrelsens arbejde i 2023/24:

Bestyrelsens arbejde i dette skoleår har som i tidligere år bestået i at arbejde med udvidelse af skolens fysiske rammer. Vi fik i slutningen af sidste skoleår afslutte etape 1 af vores byggeri, som består af to klasseværelser nederst i bygningen, der tidligere var gymnastiksal, samt den nye gymnastiksal.

Da vi de kommende år står over for, at der går årgange med et spor ud, mens der tilsvarende står årgange med to spor på spring, er vi straks gået videre til etape 2, som er færdiggørelse af de to klasseværelser øverst i den gamle gymnastiksal. Opgaven kom i udbud i vinters, og der blev fundet en lokal håndværker til at udføre opgaven. Arbejdet er pt i fuld gang, og det skrider fremad planmæssigt. Det har også betydet, at

 

Vi har ikke i samme grad har haft mødeaktivitet som ved etape 1, hvor vi af flere omgange blev mødt af udfordringer og ting, der skulle tages stilling til.

I skoleåret har vi endnu engang kunne konstatere en stor søgning til vores skole, hvilket vi er meget taknemmelige for, men som selvfølgelig også forpligter. Søgningen har i året været ekstraordinær, da Horslunde Realskole desværre måtte lukke. Det bevirkede naturligt en hel del henvendelser fra forældre til skolens daglige ledelse. Der blev i de første uger af dette kalenderår holdt en masse møder mellem skolens ledelse og forældre til de børn, der gerne ville ind på vores skole. Et kæmpe arbejde som gjorde at skolens daglige ledelse i den periode lå vandret. Det har været vigtigt i den proces, at skolens ledelse har været grundig i sit arbejde. Vi vil som skole gerne hjælpe de børn, der uforvarende er landet i en så kedelig situation, men vigtigst af alt har det været at bevare trivslen i klasserne. Lærerne i de enkelte klasser har spillet en stor rolle i processen, og deres tilbagemeldinger har vejet tungt i beslutningen, om de nye elever har passet ind.

I bestyrelsen er der også blevet set på søgning hos fonde til de ting, som skolen og skolens elever har af ønsker. Der er kommet mange gode ønsker op lige fra udendørs undervisningslokale til forskellige legeredskaber. Søgningen af fonde vil vi løbende kigge på for at se, om der er noget at hente til glæde og gavn for eleverne på skolen. Bl.a. har skolen i år fået skolemælkslegatet til leg og læring, hvor der er blevet indkøbt en bevægelseskasse/taske med bolde, kegler, risposer m.m.

I øvrigt er det værd at bemærke, at skolen er et rigtig godt sted. Det bakkes op af en CEPOS-analyse fra november 2023, hvor skolen kommer ind på en flot 28. plads i Danmark. Analysen er en beregning af grundskolernes undervisningseffekt 2022/23 på skoleniveau, der er et udtryk for skolernes evne til at løfte det faglige niveau for afgangselevenerne årgang 2022/23 i forhold til det man skulle forvente på baggrund af deres socioøkonomiske baggrund.

 

Børnehave og vuggestue:

I børnehaven og vuggestuen er endnu et år gået, og det er endnu engang gået godt. Efterspørgslen efter en plads hos vores børnehave og vuggestue er enorm, hvilket er dejligt og et vidnesbyrd om, at den bliver drevet godt. Tilvalget af vores dagtilbud giver også mening for mange forældre, fordi vi som organisation kan tilbyde, at man kan gå fra vuggestue t.o.m. 9. klasse samme sted. Det er noget, der betyder noget, og det er helt i tråd med, at vi gerne vil være et tilbud, hvor vi tager imod børnene fra vuggestuealder, føre dem videre i børnehave og slutteligt ind på skolen. Formålet er, at det enkelte barn derigennem oplever et trygt og genkendeligt miljø med blide overgange.

Vi kan også konstatere, at vi har et engageret forældreråd, der gennem diverse arrangementer har genereret penge, der er kommet til børnehaven til gavn. Generelt er fornemmelsen, at vi i børnehaven og vuggestuen har en engageret forældregruppe, hvilket tydeligst illustreres ved det fine fremmøde, der var ved sidste uge forældremøde.

 

Økonomi:

Dorte vil senere komme ind på årsregnskabet for 2023. Overordnet kan jeg sige, at skolen har haft et økonomisk flot år, hvor vi kommer ud med en solid bundlinje. Det må siges at være mere end tilfredsstillende i en tid, hvor vi bygger og med et højt renteniveau til følge. En forklaring på det fine resultater, at vi igen i år har haft en nettotilgang af elever, som også ligger et godt stykke over det budgetterede tal. Det gør også, at vi ser ind i en fremtid, der tegner rigtig fint økonomisk, hvilket er alfa og omega for, at vi kan videreudvikle skolen i en positiv retning.

 

Afslutningsvis vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke skolens personale og den daglige ledelse for et godt samarbejde i året, der er gået.

Forældrekredsen skal også have en tak for det engagement og interesse den viser skolen, bl.a. ved afholdelse af diverse arrangementer i løbet skoleåret.

 

Jeg vil hermed overlade bestyrelsens beretning til generalforsamlingens eventuelle kommentarer og spørgsmål.

 

Pbv.

Johnny Ottosen, bestyrelsesformand