Procedure for fravær

Fravær

Der registreres dagligt fravær i klasserne.
Fravær tastes elektronisk på netprotokollen af klasselærerne.

Klasselærerne har ansvaret for at der bliver registreret fravær.
Klasselærerne henvender sig til ledelsen ved bekymrende fravær.

Hvad er sygdom?

Sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende foreligger, hvis eleven ikke kan møde i skolen på grund af smittefare eller af hensyn til elevens sundhed eller velfærd.
Ved sygdom skrives der til klasselærerne.

Ledelsen kan bede om en lægeattest.

Fravær med tilladelse

Skolens ledelse og klasselærer foretager en konkret vurdering af elevens behov for ferie og undervisning og inddrager heri elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder, motivation og læringsparathed.

Ved planlagt fravær over 2 dage skal forældre bede barnet fri ved skoleleder skriftligt via intra.

Ved planlagt fravær under 3 dage kan klasselærerne ved forældrehenvendelse give barnet fri.

Ulovligt fravær

Udeblivelse fra undervisningen registres som ulovligt fravær, medmindre der er tale om sygdom eller fravær på grund af ekstraordinær frihed.

Fravær betragtes som ulovligt, hvis forældrene ikke underretter skolen indenfor 2 dage efter fraværet.

Når skolen oplever ulovligt fravær

Ved 10% fravær pr. kvartal orienteres ledelsen.
Klasselærerne og ledelsen kontakter forældrene, og der aftales en plan for at nedbringe fraværet.

Hvis fraværet fortsætter og er stigende, så kontaktes hjemmet gentagelsesvis.
Ved fravær på 15% eller derover vurderes der fra ledelsen om skolen sender en underretning til kommunen.

Revideret 2023.