Generalforsamling referat

Referat Generalforsamling

Bestyrelsesformand Johnny Ottosen bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Knud Nielsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsen ved formand Johnny Ottosen aflægger beretning

JO præsenterede bestyrelsen, og takkede ledelsen, personalet og forældregruppen for fremmødet.
Beretning lægges på hjemmesiden.

Beretningen blev på generalforsamlingen taget til efterretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til orientering

Der blev uddelt en kortfattet regnskabsmeddelelse for 2023 til de fremmødte.

Dorte gennemgik regnskabet.

Statstilskuddet til de private skoler er 76 % af, hvad den gennemsnitlige folkeskole bruger pr. elev

3 år tidligere.

4. Tilsynsførende Mehmet Kutlu kunne desværre ikke deltage, hvorfor Skoleleder Henrik Christen oplæste Mehmet tilsynserklæring

Erklæringen lægges på hjemmesiden.

Mehmet startede som tilsynsførende på Privatskolen Nakskov i skoleåret 2022/2023.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:                    Johnny Ottosen (Modtager genvalg)

                                       Jesper Hansen (Modtager genvalg)

                                       Camilla Nordstrøm (Modtager ikke genvalg)

 

Johnny & Jesper blev genvalgt.

Michael Knudsen blev valgt ind i bestyrelsen.

6. Valg af 1. og 2. suppleant

1. supp. Mads Grænge Juszczyk
2. supp. Niels Rosenvinge

7. Valg af tilsynsførende i henhold til Lov om Friskoler og Private Grundskoler m.v.

Tilsynsførende Mehmet Kutlu er valgt for en 2. årig periode, frem til 31/7-2026

8. Indkomne forslag

Der var ikke nogen indkomne forslag.

9. Eventuelt

Skoleleder Henrik og bestyrelse forklarede, at der er et ønske om 2 klasser på de årgange hvor det er muligt. Årgangen 2025 er en stor årgang, så skolen vil også i 2025 åbne 2 klasser. Det vil sikre skolen en god økonomi og plads til egne børnehavebørn og søskendebørn.