Vuggestuens Profil

Privatskolens børnehave og vuggestue

Privatskolens børnehave og vuggestue er en integreret institution med plads til 22 vuggestuebørn, fordelt på 2 stuer og 68 børnehavebørn, fordelt på 4 stuer.

Privatskolens børnehave og vuggestue er underlagt gældende love og cirkulærer under dagtilbudsloven, samt Lolland Kommunes kriterier for privatinstitutioner og lever op til disse. Vi arbejder ud fra lærerplaner som er godkendt og følges op af en pædagogisk konsulent fra Lolland kommune.

Vores daginstitution skal være det bedste alternativ til mor og far. Det er stedet hvor vi bidrager til barnets læring, udvikling, dannelse og trivsel og dermed er med til at skabe de bedste forudsætninger for en god skolegang.

Anerkendende pædagogik

Privatskolens børnehave og vuggestue arbejder ud fra en anerkendende pædagogik.

Det prioriteres højt, at alle børn lærer at passe på hinanden og vise respekt og tolerance for sine medmennesker. Når vi bruger ordet anerkendende, så mener vi, at børnene skal få en fornemmelse af, at de er værdifulde som de er. Alle børn skal lære at tage ansvar for sig selv og for hinanden. Dette fremmes ved, at børnenes selvværd styrkes ved at de oplever sejre i stedet for nederlag. Dermed lærer børnene at turde stole på sig selv. Børnene skal turde stå ved, hvad de mener og turde sige det højt.

Vi giver børnene kompetencer i at lære at løse konflikter på en god måde. Hvis der opstår gentagende konflikter mellem børnene, vil forældrene bliver informeret og inddraget i løsningen af problemstillingen.

En børnehave og vuggestue med fokus på børnenes trivsel

Vi lægger meget vægt på at se hvert enkelt barn, og udfordre det i forhold til alder og udviklingstrin. Vi arbejder med en pædagogik, som sikrer og vægter et anerkendende og omsorgsfuldt miljø, der skaber trygge rammer omkring børnenes hverdag og dermed skaber rum for alsidig udvikling og læring.

Vi vil i Privatskolens børnehave og vuggestue fokusere på styrkelse af motoriske og kreative færdigheder, fordi dette understøtter børnenes indlæring og udvikling. Vi understøtter og respekterer, at børn lærer og udvikler sig forskelligt. Vi har øje på barnets nærmeste zone for udvikling.

Børnene skal lære at kunne indgå i sociale sammenhænge i relation til andre, og dermed få udviklet deres sociale kompetencer.

En rød tråd i barnets udvikling

Tryghed er meget afgørende for børns udvikling. I Privatskolens børnehave og vuggestue vægter vi nærhed og mindre miljøer højt.

Børnene bliver gradvist introduceret til skolen. Dette skaber en rød tråd i børnenes udvikling og overgangen til skolen vil blive en naturlig del af børnenes hverdag. Året før skolestart fra august til april er kommende skolebørn samlet på en stue. I den periode arbejdes der målrettet med at gøre det enkelte barn mere selvhjulpen og generel skole klar. Stuen er fysisk placeret på skolen, men det er stadig en børnehavestue, hvilket betyder at børnene deltager i børnehavens aktiviteter og er sammen med de andre børn på legepladsen dagligt.

Samtidig bliver de introduceret for skolens fysiske rammer, og møder af og til personale og børn som går på skolen. Dette giver en klar genkendelighed og større tryghed når børnene starter i førskolen 1.april.

Det er skolens mål at skabe et miljø, hvor alle børn fra de helt små til de helt store, trives, lærer og udvikler sig. Børnene skal både føle sig set, anerkendt og udfordret. Vi lægger meget energi i at se hvert enkelt barn og udfordre det i forhold til alder og udviklingstrin.

Hvert år gennemfører vi et grundigt førskoleforløb i samarbejde med skolens og SFO’ens personale.

Hvad forventes der af forældrene i Privatskolens børnehave og vuggestue

Det forventes at forældre til børn i børnehaven og vuggestuen involverer sig i børnenes hverdag og samarbejder med børnehavens og vuggestuens personale, samt deltager i forældremøder og sociale arrangementer.

Som privat børnehave og vuggestue er vi afhængige af et godt samarbejde med forældrene. Vi er altid åbne over for forslag, ris og naturligvis ros. Vi har meget fokus på, at al kommunikation foregår i en positiv ånd og med respekt for hinanden.

Vi har et forældreråd som består af 5 forældre fra institutionen, 1 medarbejderrepræsentant og institutionsleder. Formanden er en del af skolens bestyrelse.

Åbningstider

Åbningstider er 6:30 – 16:45 hver dag.

Institutionen er lukket alle helligdage, dagen efter kr. himmelfart samt grundlovsdag den 5. juni.

Der vil være morgenmad indtil kl. 7:30 bestående af havregryn, cornflakes og havregrød samt mælk.
Der vil for vuggestuen hver formiddag blive serveret frugt og en bolle/ brød og for børnehaven vil der blive serveret frugt om eftermiddagen.

Lejlighedsvis vil der også være nybagt brød om eftermiddagen.